HFG Attorneys now has Covid-19 safe consultations through WhatsApp, Zoom or Microsoft Teams. Phone us today to book your consultation!

Nauurse borgtog Wat is my regte?

Deur Hein Gonzales

Luidens art 50(1)(b) van die Strafprosesregwet word bepaal ʼn beskuldigde wat in aanhouding is ná inhegtenisneming moet so spoedig moontlik ingelig word van sy reg om aansoek te doen om borgtog en vrylating. Laasgenoemde is nie ʼn keuse nie, maar ʼn direkte bevel en opdrag vir uitvoering deur SAPD.

Inhegtenisneming en die gepaardgaande gevangesetting op ʼn Vrydagaand is nie die beste manier om ʼn naweek af te skop nie. Daar is dikwels verwarring oor nauurse borgtog wat buite die hof toegestaan kan word, en aan die ander kant borgtog toegestaan deur ʼn hof. Deel 1 van hierdie bespreking handel oor nauurse borgtog, waarna Deel 2 en 3, wat in die komende weke op webwerf geplaas sal word, gaan handel oor borgtog wat toegestaan word deur ʼn hof.

Die vertrekpunt in hierdie proses gaan wees om vas te stel op welke klagte jy in hegtenis geneem en aangekla is. Laasgenoemde gaan die bepalende faktor wees of jy in aanmerking sal kom vir nauurse borgtog, al dan nie. Die Strafprosesregwet, wet 51 van 1977 (hierna genoem die “Wet”), het verskeie skedules waarin die betrokke misdrywe verdeel word en borgtog word dienooreenkomstig hierdie skedules toegestaan. Gaan lees gerus die skedules by justice.gov.za en maak seker jy weet wat jou regte is.

Waar begin ons?


Borgtog toegestaan deur SAPD

Kragtens art 59 van die Wet kan borgtog toegestaan word aan jou as beskuldigde voor jou eerste verskyning in die hof indien jy aangekla word van ʼn misdryf wat nie in Deel II en Deel III van Skedule 2 val nie. Borgtog kan slegs deur ʼn lid van SAPD met rang van onderoffisier of hoër rang toegestaan word, op voorwaarde dat daar oorlegpleging met die ondersoekbeampte moet wees oor die meriete. By die oorweging van die borgtogaansoek moet die SAPD-beampte billikheid aan die dag lê deur oorweging van alle tersaaklike feite. Indien die SAPD-beampte kwaadwillig die borgtog weier of weier om sy diskresie uit te oefen, kan dit lei tot siviele eise teen die betrokke beampte.

Faktore wat oorweeg moet word, is of jy ʼn vaste adres het en of jy jou verhoor sal bywoon sonder om te vlug.

Hoe gaan die proses lyk?

 • Jy word in hegtenis geneem en tree in verbinding met jou prokureur kragtens jou grondwetlike reg soos verskans in art 35 van die Grondwet
 • Jou prokureur daag op by die polisiestasie en gesels met die ondersoekbeampte en stel vas wat die aanklag is
 • Jou prokureur sal dan met die SAPD-beampte en ondersoekbeampte gesels en onderhandel vir borgtog indien dit ʼn misdryf is wat nie in Deel II en Deel III van Skedule 2 val nie
 • Borgtog word vasgestel deur SAPD
 • Jy betaal die borgtogbedrag en word vrygelaat

Nadat hierdie borgtog toegestaan is, sal jy die volgende oggend in die hof moet verskyn op die aanklagte teen jou. Die SAPD-beampte sal vir jou ʼn J398-borgtogakte oorhandig wat al die nodige inligting vervat soos hofdatum, tyd, plek en klagte teen jou.

Voorbeeld: Daar breek ʼn woordewisseling uit tussen jou en die karwag by ʼn parkeerterrein oor ʼn fooi. Die karwag val jou aan uit woede en jy weer die aanval af deur hom te slaan ter selfverdediging. Die karwag gaan dien kwaadwillig ʼn klagte van aanranding teen jou in waarna jy in hegtenis geneem word. Kan die polisie vir jou borgtog toestaan? Ja, jy kan borgtog toegestaan word deur SAPD aangesien dit nie ʼn misdryf is wat val binne Deel II of Deel III van Skedule 2 nie.


Borgtog toegestaan deur ʼn staatsaanklaer

Kragtens art 59A van die Wet kan ʼn staatsaanklaer vir jou as beskuldigde borgtog toestaan voor jou eerste verskyning in die hof, op voorwaarde dat jy aangekla is van ʼn misdryf soos verskans in skedule 7 van die Wet. Hierdie soort borgtog kan slegs verleen word deur ʼn staatsaanklaer wat daartoe gemagtig is deur die direkteur van openbare vervolging, asook ná oorlegpleging met die betrokke ondersoekbeampte. Die staatsaanklaer kan ook sekere voorwaardes oplê ten opsigte van die verlening van borgtog soos dat jy geen kontak mag hê met getuies nie en/of jou elke dag aanmeld by die plaaslike polisiestasie, of selfs moet aanmeld vir ʼn uitkenningsparade.


Hoe gaan die proses lyk?

 • Jy word in hegtenis geneem en tree in verbinding met jou prokureur kragtens jou grondwetlike reg soos verskans in art 35 van die Grondwet
 • Jou prokureur daag op by die polisiestasie en gesels met die ondersoekbeampte en/of inhegtenisnemende beampte en stel vas wat die aanklag is
 • Jou prokureur nader die nauurse staatsaanklaer aan diens en versoek hom om na die polisiekantoor te kom vir onderhandelings
 • Jou prokureur sal dan met die SAPD-beampte, ondersoekbeampte en staatsaanklaer gesels en onderhandel vir borgtog indien die misdryf binne skedule 7 van die Wet val
 • Borgtog word vasgestel deur die staatsaanklaer
 • Jy betaal die borgtogbedrag en word vrygelaat

Hierdie soort borgtog kan toegestaan word onderhewig aan die volgende voorwaardes:

 • Hierdie soort borgtog kan slegs verleen word voor jou eerste hofverskyning die volgende dag
 • Hierdie soort borgtog is slegs van krag tot jou eerste hofverskyning, waarna die hof kan besluit om die borgtog te verleng, wysig, besluit om die aansoek om borgtog te heroorweeg of selfs ʼn nuwe aansoek kragtens art 60 van die Wet aan te hoor

Voorbeeld: Jy is in ʼn motorongeluk betrokke waartydens een persoon oorlede is. Die staat beweer dat jy nalatig was en jy word aangekla van strafbare manslag. Kan ʼn staatsaanklaer vir jou borgtog toestaan? Ja, aangesien die misdryf binne skedule 7 van die Wet val.


Wat as SAPD en die staatsaanklaer nie borgtog kan of wil toestaan nie?

Indien jy nie binne die bestek van die raamwerk hierbo val nie, sal jou aangeleentheid na die hof verwys word vir ʼn formele borgtogaansoek kragtens art 60 van die Wet en wel binne 48 uur ná jou inhegtenisneming. Hierdie soort borgtog sal in Deel 2 van hierdie reeks hanteer word.

Die ondersoekbeampte en staatsaanklaer kan moontlik borgtog weier op die volgende gronde:

 • Daar is vorige veroordelings en skuldigbevindings van ander misdrywe en/of van dieselfde misdrywe
 • Daar is hangende sake van dieselfde soort en/of ander misdrywe
 • Daar bestaan kommer dat jy geen vaste adres het nie en dus ʼn vlugrisiko is
 • Daar bestaan kommer dat jy jou heel moontlik kan inmeng in die ondersoek en/of getuies
 • Daar is goeie gronde dat jy ʼn gevaar vir die publiek en/of klaer inhou

Jou vier wenke vir nauurse borgtog

 • Maak seker dat jy bewus is van jou regte kragtens wetgewing en die Grondwet
 • Tree altyd binne die raamwerk van wetgewing op (geen cowboys!)
 • Moet nooit wetgewing probeer omseil nie, maar verseker dat jy standpunt inneem en verseker dat geregtigheid geskied
 • Met sekere regte kom daar ook verantwoordelikhede. Verseker die sinergie tussen die twee

Bykomende bronne:
Toegepaste Reg vir Polisiebeamptes, 3de uitgawe, C Joubert, Juta Strafprosesregwet, wet 51 van 1977
Geplaas deur Maroelamedia: 22 September 2017
Skakel: https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/nauurse-borgtog-wat-is-my-regte/

About HFG

HFG Attorneys Inc. was established in March 2018 after opening the doors in the winelands valley of Paarl, Western Cape. The company’s head office is based in Paarl, but assists its clients anywhere in South Africa when needed.

Family Law & Divorce Services

Company Details

HF Gonzales Attorneys Inc. t/a HFG Attorneys (Registration number: 2018/540437/21)